Cennik

Wszystkie ceny podlegają negocjacji?
Przy większych ilościach chętnie ponegocjujemy!

Kod odpadu Rodzaj odpadu Cena/tona
01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali tel.
01 04 08 Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07 tel.
01 04 09 Odpadowe piaski i iły tel.
01 04 13 Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07 tel.
10 09 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09 tel.
10 09 12 Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11 tel.
10 10 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09 tel.
10 12 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej tel.
10 12 03 Cząstki i pyły tel.
10 12 06 Zużyte formy tel.
10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej) tel.
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów tel.
17 01 02 Gruz ceglany tel.
ex 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (wykonane z ceramiki) tel.
ex 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych inne niż wymienione w 17 01 06 tel.
ex 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 tel.

Lokalizacja