Lista odpadów

Kod odpadu Rodzaj odpadu
01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali
01 04 08 Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 09 Odpadowe piaski i iły
01 04 13 Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07
10 09 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09
10 09 12 Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11
10 10 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09
10 12 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
10 12 03 Cząstki i pyły
10 12 06 Zużyte formy
10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 Gruz ceglany
ex 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (wykonane z ceramiki)
ex 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych inne niż wymienione w 17 01 06
ex 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03