Lista odpadów

Kod odpadu Rodzaj odpadu Ograniczenia
ex 1701 01 Beton Tylko wybrane odpady budowlane i rozbiórkowe*
ex 1701 02 Cegły Tylko wybrane odpady budowlane i rozbiórkowe*
ex 1701 03 Płytki i ceramika Tylko wybrane odpady budowlane i rozbiórkowe*
ex 1701 07 Mieszaniny betonu, cegieł, płytek i ceramiki Tylko wybrane odpady budowlane i rozbiórkowe*
ex 1705 04 Gleba i kamienie Oprócz warstwy uprawnej, torfu; oprócz ziemi i kamieni z miejsc skażonych
ex 2002 02 01 Gleba i kamienie Wyłącznie odpady ogrodowe i parkowe; oprócz warstwy uprawnej, torfu

* Wybrane odpady budowlane i rozbiórkowe: z niską zawartością innego rodzaju materiałów (jak metale, tworzywa sztuczne, ziemia, odpady organiczne, drewno, guma itp.): − żadne odpady budowlane zanieczyszczone niebezpiecznymi substancjami nieorganicznymi lub organicznymi, np. ze względu na proces produkcyjny przy pracach budowlanych, skażenie gleby, składowanie i stosowanie pestycydów lub innych substancji niebezpiecznych itd., chyba że zostało w sposób jasny wykazane, że rozbierana konstrukcja nie była znacznie zanieczyszczona, − żadne odpady budowlane, poddane obróbce, pokryte lub malowane materiałami ze znaczną zawartością substancji niebezpiecz-nych.

Lokalizacja